Rekultywacja składowisk odpadów – na czym polegają te działania?

Wiesz czym jest rekultywacja wysypisk śmieci? Ochrona środowiska jest bardzo ważna, dlatego w tym celu podejmuje się wiele działań. Każdy z nas również powinien przyczynić się do tego, aby jakość środowiska znacznie poprawiła się. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czym jest rekultywacja wysypisk śmieci.

Na czym polega rekultywacja wysypisk śmieci?

Rekultywacja wysypisk śmieci polega na zabezpieczeniu bryły składowiska przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Składowisko przykrywane jest warstwami różnych materiałów, których celem jest zabezpieczenie ziemi przed szkodliwymi czynnikami. Następnie taki teren pokrywany jest warstwą glebonośną, a następnie obsiewany jest roślinami. Dodatkowo wykorzystuje się:

  • studnie – do badania odcieków,
  • kominy odgazowujące – do badania osiadania bryły.

Gospodarka odpadami – czym jest?

Gospodarka odpadami Bydgoszcz to proces, który polega na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Gospodarka odpadami związana jest również z rekultywacją wysypisk śmieci. Jest wiele działań, które można podjąć w celu gospodarowania odpadami, a najczęściej zalicza się do nich: recykling oraz segregacja. Są rodzaje odpadów, które można poddać recyklingowi. Oznacza to, że mogą one zostać przetworzone i ponownie użyte.

Gospodarka odpadami Bydgoszcz

Rekultywacja składowisk odpadów Bydgoszcz – zlecone zadania przez jednostki samorządu terytorialnego

Jest wiele firm, które świadczą usługi z zakresu rekultywacji wysypisk śmieci. Gminy mogą zlecić takie zadanie firmom zewnętrznym. Niezbędne jest przeprowadzanie przetargu. Firmy zewnętrzne składają swoją ofertę i wybierana jest ta najlepsza oferta. Zgodnie z ustawą istnieje hierarchia sposobów postępowania z odpadami: zapobieganie powstawaniu odpadów. przygotowanie do ponownego użycia, recykling. Gospodarka odpadami jest bardzo ważna. Dzięki niej można ograniczyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska. Każdy z nas powinien zwrócić uwagę na segregację odpadów, bo im lepiej są one segregowane, tym pozyskujemy lepszy surowiec do recyklingu