PRZEPROWADZONE BADANIA

Mar 17 2015

Badania pzeprowadzone przy użyciu galwanometrów pod­łączonych do skóry widzów oglądających agresyw­ne czyny, popełniane zarówno na ekranie, jaki    w rzeczywistości, nie pozostawiają wątpliwości, że widok gwałtu i agresji wywołuje w obserwa­torach silne reakcje emocjonalne: podniecenie, nie­pokój, lęk. Po zakończeniu eksperymentu reakcje owe znikały bez śladu. Czy regularne poddawanie się takim impulsom pozostawia trwałe ślady ner­wicowe i czy kumulują się one w psychice jed­nostki — na to pytanie eksperymenty laborato­ryjne nie mogły dać odpowiedzi.Gdy jednak liczba oglądanych przedstawień przekroczy pewną granicę, następuje efekt znacz­nie bardziej niebezpieczny z psychospołecznego punktu widzenia.

No responses yet

LICZNE BADANIA

Mar 17 2015

Liczne badania prowadzone wśród dzieci wykaza­ły, że stopień nerwowości, bezsenności, marzeń na jawie, gryzienia paznokci i przedwczesnego zain­teresowania seksem pozostawał w stosunku wprost proporcjonalnym do ilości czasu poświęcanego na oglądanie filmów i telewizji oraz słuchanie radia, ale objawy te występowały tylko wśród nielicznych dzieci. U większości dzieci, niezależnie od tego, ile czasu poświęcały kinu i telewizji, objawy nerwo­wości nie występowały wcale. Wyniki te, a zwłaszcza próby budowania na nich uogólnień, budzą jednak poważne zastrzeże­nia. Po pierwsze, przypisując filmom, i telewizji decydującą sprawczą rolę, pomijają one inne przy­czyny, które składają się na rodzenie się prze­stępczości.

No responses yet

TRWAŁE FAKTY

Mar 17 2015

Fakty te włączają następnie trwale do swojego bagażu wiedzy i własnego systemu pojęć oraz wartości. Kontrolne testy, jakim je poddano, po upływie trzech miesięcy wykazały, że zapa­miętały 90 procent tych informacji, które potrafi­ły wymienić na drugi dzień po obejrzeniu filmu. Dziecko wówczas zapamiętuje szczególnie wiele faktów dotyczących postępowania, wyglądu i spo­sobu bycia bohatera, gdy w jego odczuciu bohater ten jest podobny do niego samego lub uosabia ro­dzaj osoby, jaką chciałoby. zostać w przyszło­ści. Tak. więc świadomie lub nieświadomie zapa­miętuje , ono pewne wskazówki dotyczące postę­powania w sytuacjach, w. jakich w przyszłości spodziewa się znaleźć — poczynając od tego, ja­ką sukienkę włożyć na randkę, kończąc na spra­wach studiów, pracy i innych.

No responses yet

REKLAMA PROSZKU

Mar 17 2015

Reklama proszku do prania pokazuje grupę bawiących się razem dzieci w lśniących,, bielą ubrankach, obok nich stoi dziecko w_ ubranku przyszarzałym: „Jego matka jeszcze . nie < używa proszku takiego-a-takiego”,. głosi ; reklama. Co­dzienną praktyką amerykańskiej telewizji jest uzupełnianie wybuchami śmiechu z fonoteki nie tylko programów estradowych, gdzie pozory au- I* tentyzmu stwarza obecność publiczności w studio, ale także filmów komediowych, które w ewident­ny sposób nie były realizowane w obecności wi­dzów.

No responses yet

MASZYNY ROTACYJNE

Lut 01 2015

Do obracającego się cylindra tłoczącego przymocowany jest specjalnymi łapkami arkusz papieru, dociskany do formy drukowej zamocowa­nej na płaskim fundamencie. Zanim forma zetknie się z papierem, wałki rozprowadzające pokrywają ją farbą. Zadrukowany arkusz zwolniony przez łapki opada na przenośnik taśmowy, który dostar­cza go na stół. Oprócz maszyn cylindrycznych jed- notaktowych, w których cylinder obraca się tylko podczas ruchu formy drukowej w przód, spotyka się także maszyny dwutaktowe, w których cylin­der obraca się stale; przy każdym drugim obrocie cylindra zadrukowany arkusz opuszcza prasę. Pra­sy te stanowią obok automatów szybkobieżnych najważniejsze maszyny typograficzne. Maszyny rotacyjne charakteryzuje to, że zarówno forma drukowa, jak i urządzenie tłoczące mają kształt cylindrów, a więc docisk następuje między dwoma wirującymi walcami.

No responses yet

DRUK DZIEŁOWY

Lut 01 2015

Przy pracach bardziej skomplikowa­nych z odbitek korektowych i odbitek ilustracji do łamania wykleja się makietę. Skład gładki, tzw. solut i gazetowy jest dziś wyko­nywany prawie wyłącznie na maszynach odlewa­jących albo całe wiersze (linotyp, intertyp, typo- graf), albo pojedyncze litery (monotyp). W przeci­wieństwie do tego skład akcydensowy jest jeszcze w dużej mierze dziełem zecera pracującego ręcz­nie. Podczas gdy do składu gładkiego wystarcza niewiele krojów pism i ich garniturów, skład akcy­densowy wymaga często nowych i nietypowych form pisma, bardziej zróżnicowanych w wyrazie. Najnowsze konstrukcje maszyn wykonują skład metodą fotograficzną.Chęć całkowitego wyelimi­nowania składów zecerskich odlewanych ze stopu drukarskiego, czyli tzw. składów gorących oraz du­ży rozwój druku płaskiego (offsetu) i wklęsłego (rotograwiury) zwróciły uwagę konstruktorów na możliwość zastosowania fotografii jako techniki po­mocniczej przy reprodukowaniu tekstów.

No responses yet

DRUK TYPOGRAFICZNY

Lut 01 2015

Druk typograficzny, a więc druk z odlewanych czcionek jest najstarszą i najbardziej powszechną od czasów Gutenberga techniką poligraficzną. Czcionki składa się ręcznie lub maszynowo. Przy składzie ręcznym czcionki składa się w poszczegól­ne słowa, które układa się w wiersze w wierszow­niku (winkielaku) mieszczącym kilka wierszy każ­dej znormalizowanej długości. Gdy wierszownik jest pełny, wiersze z niego przenosi się na organek. Z tak zestawionych szpalt, zawierających zwykle po kilkadziesiąt wierszy robi się odbitki na prasie ręcznej. Odbitki te służą korektorom oraz zlecenio­dawcy do wprowadzania poprawek. Po drugiej ko­rekcie przygotowuje się ostatecznie skład do dru­ku; przełamuje się go na kolumny, a przy drukach akcydensowych zestawia wraz z ilustracjami w for­mę drukową.

No responses yet

PLAKAT

Lut 01 2015

Plakat był zawsze najatrakcyjniejszym środkiem reklamy. Reprezentuje on ogół reklamy, chociaż nie oferuje już tak często ani tak intensywnie jak dawniej jakiegoś produktu lub pomysłu. Wychodzi naprzeciw człowiekowi na ulicy i spełnia w ten sposób obok swego właściwego zadania reklamowe­go także zadanie estetyczno-etyczne, przede wszystkim wobec tych ludzi, którzy nie odnajdują drogi do sztuki przez duże S. Zbiorową ekspozycję plakatów — oczywiście dobrą, chociaż niestety dość rzadką — nazywa się słusznie galerią uliczną. Pla­kat wielkoformatowy, przede wszystkim przy dro­gach i na parkanach obok budów, reklama na ścia­nach domów i reklama świetlna są możliwościami reklamowymi kształtowanymi na tej samej zasa­dzie co plakat.

No responses yet

Wiadomości coraz szybciej się rozchodzą

Mar 08 2012

Żyjemy w czasach, kiedy wiadomości rozchodzą się coraz szybciej, a dzieje się tak przede wszystkim za sprawą rozwijającej się sieci, za pośrednictwem której zresztą możemy załatwiać jednocześnie wiele spraw. Na pewno jednak dynamicznie rozwijająca się sieć sprzyja rozchodzeniu się wszelkiego rodzaju informacji w błyskawicznym tempie. Dzisiaj więc nie trzeba wiele czasu, żebyśmy mogli dowiedzieć się o katastrofie mającej miejsce w Stanach Zjednoczonych, o złych warunkach pogodowych w Europie czy o innym ważnym wydarzeniu, bez względu na to, gdzie miało miejsce. Internet obala wszelkie granice czasowe oraz terytorialne, dlatego tez informacje zaczęły się rozchodzić tak szybko. Dlatego też powstaje coraz więcej nowoczesnych portali i stron, na których na bieżąco są podawane najbardziej aktualne wiadomości ze świata oraz z kraju, a więc ze wszystkich zakątków naszej kuli ziemskiej. Na pewno w przyszłości globalna sieć będzie rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie, co obserwować można już teraz.

No responses yet

Media kształtują świadomość społeczeństwa

Sty 04 2012

Świadomość społeczna jest pojęciem socjologicznym. W skrócie, oznacza zbiór pojęć, wyobrażeń, opinii, poglądów, przesądów w odniesieniu do danej grupy społecznej. Inna będzie świadomość społeczeństwa wiejskiego, miejskiego, zamożnego, biednego. Media zwane są od dawna czwartą władzą. Różnorodne programy, jakie oglądamy, których słuchamy, poszerzają naszą wiedzę w jakimś temacie, pozwalają nam na zajęcie własnego stanowiska lub tak na nas wpływają, że zgadzamy się z przedstawioną opinią medialną. Jeżeli jednak władza ma nieograniczony i niczym nie skrępowany dostęp do mediów, jest w stanie przekazać tak wyselekcjonowane treści, aby w efekcie końcowym, ludzie nie mając dostępu do innych źródeł informacji, przyswoili je i uznawali za swoje. W wielu krajach miała miejsce medialna manipulacja społeczeństwem, niestety, taka sytuacja w wielu krajach nadal istnieje. Najgroźniejsze jest kształtowanie świadomości ideologicznej, politycznej, religijnej.Duża część społeczeństwa bezkrytycznie przyjmuje opinie prezentowane przez media, nawet nie zastanawiając się nad inną stroną danego problemu. Dlatego wskazana jest różnorodność mediów, aby odbiorca mógł samodzielnie wybrać takie informacje, które pomogą mu zająć indywidualne stanowisko w danej sprawie.

No responses yet

STAN FRUSTRACJI

Mar 17 2015

Stan frustracji — wywoływany podczas ekspe¬rymentu przez stawianie badanym osobnikom za¬dań ** przerastających ich siły, na przykład zbyt trudnego dyktanda, osłabia zdolność zapamięty¬wania tego, co prezentowano na ekranie, z jed¬nym wszakże wyjątkiem: treści agresywne zapa¬miętywane są w takich przypadkach o wiele sku¬teczniej. Dzieci zapamiętują zresztą o wiele więcej agresywnych treści, niż można by sądzić obser¬wując je podczas eksperymentu. Dzieci, które otrzymywały w nagrodę słodycze, potrafiły wy¬mienić i zademonstrować o wiele więcej widzia-: nych uprzednio czynów agresywnych, niż to de¬monstrowały w czasie samorzutnej zabawy, nieza¬leżnie od tego, czy pokazywano im je w wersji,, w której agresja została ukarana, nagrodzona lub pozostała bez konsekwencji.

No responses yet

RODZAJ REAKCJI

Mar 17 2015

Reakcja taka nie ogranicza się jednak do osób, które doznały krzy­wdy. W równym stopniu wyzwalały agresywność także inne postacie stresu, jak głośny i nieustający hałas, przebywanie w zatłoczonym i ciasnym po­mieszczeniu itp. Można więc z dużym prawdopo­dobieństwem założyć, że stresotwórcze warunki współczesnego życia w wielkich aglomeracjach miejskich wpływać mogą na aktywizowanie i potę­gowanie skłonności do agresji, wywoływanych przez agresywne widowiska. Podobny wpływ mogą mieć zjawiska atmosferyczne: męczące upały lub wichury, dalej — narkotyki, przeżywane przez ludzi problemy osobiste i wszelkiego rodzaju lę­ki, a wreszcie kryzysy i napięcia polityczne, po-‚ czucie stałego zagrożenia wojną atomową czy niebezpieczeństwem „agresji komunistycznej”. W warunkach stresu agresja zaobserwowana w środ­kach przekazu może wywołać stany agresywnej pobudliwości, które w innym wypadku nie ujaw­niłyby się lub nie zrodziły w ogóle.

No responses yet

KOLEJNA OKOLICZNOŚĆ POBUDZAJĄCA

Mar 17 2015

Niewąt­pliwie obraz przeszywania strzałą z łuku w sta­rożytnym Egipcie stwarza w tym względzie mniejsze możliwości niż strzał z pistoletu, ale tylko w kraju takim jak Stany Zjednoczone, gdzie broń palna jest zakorzeniona w kulturze, powszechna w użyciu i łatwo dostępna. W Polsce z kolei strzał z pistoletu może mieć wpływ mi­nimalny, znacznie mniejszy niż scena przebijania nożem lub ogłuszania drągiem. Kolejną okolicznością pobudzającą agresywne reakcje jest stan emocjonalny jednostki oglądają­cej widowisko. We wszystkich niemal badaniach osoby będące uprzednio obiektem ataków, zwła­szcza niesprawiedliwych, a więc znajdujące się w stanie frustracji, znacznie częściej i w więk­szym stopniu reagowały agresywnie po obejrze­niu agresywnego spektaklu.

No responses yet

DALSZE EKSPERYMENTY

Mar 17 2015

Dalsze eksperymenty, polegające na kojarzeniu sytuacji, nazwisk, podobieństwa fi­zycznego itp., potwierdziły dotychczasowe wyniki badań. Na ich podstawie można uznać za prawdo­podobne, że grupy rasowe, etniczne czy polityczne, na przykład Murzyni, Włosi lub komuniści i osoby należące do tych grup, będące w widowiskach te­lewizyjnych celem i obiektem agresji, mogą na za­sadzie skojarzeń wzbudzać agresywne reakcje tylko z racji swojej przynależności grupowej. Oczywiście stany agresywne wywołać może wiele innych czynników występujących w pro­gramach telewizyjnych, które identyfikowane są przez telewidzów z rzeczywistymi sytuacjami. Im bardziej realistyczna sytuacja, tym większe praw­dopodobieństwo uruchomienia skojarzeń.

No responses yet

POWSTANIE SKOJARZEŃ

Mar 17 2015

Skojrzenie takie jest w stanie uruchomić, agresywne działania nawet u osób, które bezpoś­rednio po obejrzeniu agresywnej sceny nie wyka­zywały agresywnych emocji. Oto na przykład pod­stawiony osobnik znieważał dwie grupy studen­tów. Jedna z tych grup widziała w nim zwykłego współtowarzysza studiów, druga zaś członka bok­serskiej reprezentacji uniwersytetu. Połowa człon­ków każdej grupy obejrzała później krótki film pokazujący brutalny mecz bokserski, a druga po­łowa — film o treści neutralnej. Kiedy później uczestnicy eksperymentu, owe elektrowstrząsy,o   których była wyżej mowa, mogli wobec tego osobnika zastosować, najwięcej najboleśniejszych wstrząsów zadawali mu ci, którzy – oglądali scenę meczu, a przede wszystkim ci, którzy poza-tym podstawionego osobnika brali za boksera. Skoja­rzenie osoby uczestniczącej w agresywnym wido­wisku z obiektem własnej agresji rozpala agresywne uczucia.

No responses yet

WYWOŁANIE IMPULSÓW

Mar 17 2015

Sam fakt jednak wywoływania tego rodzaju impulsów wskazuje już na niebezpieczeństwo potencjalnego narastania w społeczeństwie nastrojów agresywnych, które mogą się ujawnić dopiero wówczas, gdy powsta­nie po temu okazja. W pewnych wypadkach bo­wiem, do czego jeszcze powrócimy, możemy mieć do czynienia z okolicznościami, w których agre- ‚ sywne działanie będzie w subiektywnym rozu­mieniu ludzi usprawiedliwione i usankcjonowane. Jakie okoliczności mają wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie prawdopodobieństwa rozbudze­nia emocjonalnej agresji i przeniesienia jej ze sfe­ry fikcji do rzeczywistości? Zwiększenie następuje łatwiej wówczas, gdy określona sytuacja życiowa pozwala jednostce identyfikować się z sytuacją, wydarzeniem lub osobą zapamiętaną z życia lub ekranu.

No responses yet

POWSTAŁE ZASTRZEŻENIA

Mar 17 2015

Te z nich, które poprzednio obejrzały scenę bójki na noże z filmu Buntownik bez potrodu (Rebel without a Cause), stosowały silniejsze elektrowstrząsy niż te, które obejrzały oświatowy film o sztuce. Eksperyment udowodnił, że nie tyl­ko dzieciom, ale i dorosłym udziela się obserwo­wana agresywność, że wywołane reakcje nie mu­szą mieć nic wspólnego z naśladownictwem akcji filmu ani czynów obejrzanych w naturze, oraz że nie ograniczają się one do działań symbolicznych, jak bicie lalki, lecz przenoszą się na czyny spra­wiające rzeczywisty ból. Eksperyment ten bu­dzić może zastrzeżenie, ponieważ zadawanie bólu miało w tym wypadku społeczną sankcję, służyło bowiem — w odczuciu badanych osób —społecz­nie użytecznemu celowi, w związku z tym ekspe­ryment w dalszym ciągu nie wyjaśnia problemu,czy oglądane sceny gwałtu lub przemocy mogą pobudzać normalnych ludzi do czynów agresyw­nych, sprzecznych z normami społecznymi, a o ta­kie przede  wszystkim chodzi.

No responses yet

IDENTYCZNE WYNIKI

Mar 17 2015

Identyczne wyniki przyniosły eksperymenty z młodzieżą i dorosłymi. Grupa badanych osób poin­formowana została, że uczestniczy w eksperymen­cie dotyczącym wpływu stosowania kary na pro­ces przyswajania wiedzy, a poszczególni uczestnicy proszeni byli o naciskanie guzika, za którego po­średnictwem wymierzana była kara w postaci sil­nych elektrowstrząsów. Oczywiście osoby badane nie wiedziały, że ów pedagogiczny eksperyment był sfingowany, wstrząsy pozorowane, a ofiara udawała tylko ból. Poinformowano je, kiedy od­powiedzi ofiary były fałszywe i kiedy mają na­ciskać guzik, ale nie mówiono, jak długo mają naciskać zadając mniemany ból. Według założeń eksperymentu dłuższe lub krótsze naciskanie gu­zika miało uzewnętrznić stopień agresywności po­szczególnych grup osobników poddanych bada­niom.

No responses yet

OCENIAJĄC ZACHOWANIE

Mar 17 2015

Oceniając zachowanie dorosłego bijącego lalkę, dzieci były świadome niewłaściwości takiego po­stępowania, a mimo wszystko naśladowały je. Analogiczny eksperyment, przeprowadzony w ten sposób, że filmy zastąpiono obserwacją rzeczywi­stych działań, przyniósł identyczne rezultaty. In­ne eksperymenty, oparte na filmach rysunkowych o    agresywnej treści, trudnej do bezpośredniego imitowania, potwierdziły, że gwałt oglądany, na ekranie pobudza’ do agresywnych działań (agre­sywnej zabawy i agresywnego wyrażania się) znacznie wybiegających poza bezpośrednie naśla­downictwo. Stwierdzono również, że dzieci naśla­dują zazwyczaj te osoby, do których czują sympa­tię, w przypadku jednak zachowania agresywnego naśladowanie jest niezależne od stosunku emocjo­nalnego dziecka do osoby-modelu.

No responses yet

Older »