Author Archive

DOPASOWANE DO WYOBRAŹNI ODBIORCÓW

Znalezienie jednolitej i dostosowanej do wyobra­żeń odbiorców reklamy i prezentowanie w ten sposób możliwej do ogarnięcia ilości towarów po­dobnego rodzaju jest prostsze i celniejsze niż kon­cepcja, że powinna ona odpowiadać różnorodnym wymogom produktów tej samej grupy. Należy tu wziąć pod uwagę, że przy zmianach w ramach jed­nej grupy produktów nawet nabywca o nieugrun- towanych upodobaniach i kuszony przez inne ofer­ty, pozostanie wierny wyrobom tej firmy, w asor­tymencie której znajdzie rzeczy znane sobie z po­dobnego sposobu podania innego produktu, tzn. je­żeli ponownie rozpozna cechy pozytywnie już oce­nione przy innym wyrobie tej samej firmy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WKŁADKI CENNIKÓW

Jedyną wskazówkę można podać odnośnie ustalania formatu katalogu: oblicza się go na podstawie wielkości ilustracji i ta­bel. Najczęściej przyjmuje ^ię pionowy lub pozio­my format A4. Niekiedy spotyka się formaty nie­typowe, ale wydają się one być dyktowane bar­dziej modą niż koniecznością. Katalogi powinny być nowoczesne, lecz nie poddane jakiemuś mod­nemu prądowi. Katalog, który będzie używany jeszcze po trzech latach powinien mieć oprawę przeznaczoną nie tyl­ko na jeden sezon. To samo odnosi się do katalo­gów w postaci luźnych kart złączonych w teczki.Wkładki cenników powinny być przytrzymywane przez spinacze; można je ponadto uchronić przed zagubieniem i ułatwić ich używanie, przymocowu­jąc na grzbiecie i zaginając tak aby tekst, ilustracje i cennik mogły być objęte jednym spojrzeniem

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

STOSOWANY MATERIAŁ

Materiał stosowany na oprawę katalogu powinien być mocny i odpowiedni do częstego używania. Często stosowane łączenie spiralami ma tę zaletę, że stronice leżą płasko i mogą być łatwo przewra­cane. Druki takie są jednak niewygodne do usta­wiania na półce bibliotecznej, zwłaszcza gdy chce się ustawić obok siebie większą ich ilość. Na katalogi zaleca się stosować papier bezdrzew- ny i taką technikę druku, która umożliwia składo­wi i ilustracjom możliwie najlepsze działanie. Fa­bryki papieru oferują duży asortyment kolorowych papierów i kartonów. Częściej niż dotychczas po­winno używać się w katalogach barwnych, czasem po obu stronach różnobarwnych, papierów tej sa­mej klasy i struktury — pomagają one przy po­działach i odnajdywaniu indeksów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

USZEREGOWANE SŁUPKI

Uszeregowane słupki, nawarstwione monety i łuki nie są już jedynym środkiem wyrazu w statystyce; dowodzą tego żywe, przekonujące i naukowo praw­dziwe plansze na wystawach i targach handlowych. Tabele o kolorowym podkładzie zwiększają przej­rzystość i czytelność. Szczegółowo omówiona zasa­da komponowania kolumn rozkładowych zachowu­je ważność także tutaj, chociaż kompozycja ich zmienia się zależnie od zadania.Katalog, kalendarz i gazetka firmowa są trwałymi środkami reklamy, służą intensyfikacji bezpośred­nich stosunków między producentami i nabywca­mi. Również redagowane na wysokim poziomie czasopisma firmowe oprócz zadania reklamowego służą także utrwalaniu dobrego mienia firmy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

OPAKOWANIE I ETYKIETA

W zakresie dóbr konsumpcyjnych opakowanie dawno już wyrosło poza swą funkcję ochronną. Gdy papier pakowy, tubka lub torebka zostały opatrzone nadrukowaną nazwą sprzedawcy deta­licznego stały się — początkowo w skromnych roz­miarach — środkiem reklamy. Gdy rynek stał się większy i regionalni wytwórcy poszerzyli swój ob­szar zbytu, zaczęli umieszczać na opakowaniach nazwę wytwórcy, aby swe produkty wyłączyć z anonimowości rosnącej podaży.Nabywca poznaje produkt po jego szacie; gwaran­cję, że otrzyma się żądany gatunek daje opakowa­nie. Opakowanie stało się więc środkiem reklamy, który poza ochroną zawartości spełnia ważne za­danie reklamowe, wyraźnie oznaczając dany pro­dukt.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PRZEDSTAWICIEL ZAWARTOŚCI

W wielu przypadkach opakowanie jest jedy­nym środkiem reklamy producenta, rezygnującego z innych możliwości reklamowych, które pozosta­wia handlowi.W przeciwieństwie do wszystkich innych środków reklamy opakowanie ma tę zaletę, że jest na miej­scu lub ,,pod ręką” wówczas, gdy chęć nabycia jest najbardziej intensywna. Zachęca także do impul­sywnego kupna przez swój atrakcyjny, przyjemny wygląd, co jest zaletą, której inne przedsięwzięcia reklamowe nie mają prawie wcale lub tylko w ograniczonym stopniu, ponieważ w ich przypadku chęć posiadania dzieli od możliwości kupna zbyt wielki dystans.Opakowanie jest przedstawicielem zawartości, któ­ra często pozostaje niewidoczna aż do momentu użycia.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

OSTRA WALKA

Powinno więc informować, budzić zaufanie i przedstawiać zawartość jako produkt szczególny. Kto oznacza swój towar — daje mu jakby gwaran­cję na dalszą drogę, kto zostaje anonimowy — ma najczęściej jakiś ważny powód po temu, nie iden­tyfikuje się ze swym wyrobem. Oczywiście, także imiennie nazwany produkt może okazać się niezbyt dobry, lecz zapamiętuje się to jako rzecz ujemną i z pewnością bierze pod uwagę przy dalszych za­kupach. Ostra walka starych i nowych wyrobów o możli­wie duży udział na rynku, wyrobiony smak nabyw­ców oraz masowe wytwarzanie dóbr codziennego użytku spowodowały, że coraz bardziej zacierają się różnice w jakości i cenach produktów tego sa­mego rodzaju.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PRZEZROCZYSTE OPAKOWANIA

Wyjaśnia to także ów coraz silniejszy nawyk unowocześniania lub zmieniania opakowań, które niegdyś były zapro­jektowane na dziesięciolecia; sama tradycja nie stanowi już bowiem prawie żadnego argumentu reklamowego. Opakowania przezroczyste dla wyrobów mających atrakcyjny wygląd lub takich, które chce się sprawdzać bez otwierania opakowania stanowią wielki krok naprzód. Przejrzyste opakowanie jest niewskazane dla produktów niepozornych, które zyskują atrakcyjny wygląd dopiero w wyniku dal­szej obróbki. Niewidzialny towar wymaga więc opakowania, które będzie go dobrze reprezento­wać. Nabywca często ocenia opakowanie i towar jako jedność i o zawartości wnioskuje z opakowa­nia.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

W AUTOMATACH

W automatach, które u nas także upowszechniają się coraz bardziej, opakowanie musi oddziaływać na najmniejszej przestrzeni. Opakowania przecho­dzą próbę ogniową już w ocenie kupca hurtownika, który dany towar przyjmuje lub nie do wąskiego asortymentu produktów sprzedawanych w automa­tach. Przykładem mogą tu być papierosy, które charakteryzują się na ogół dobrymi opakowaniami, gdyż projektanci mają już w tym zakresie do­świadczenie; ograniczają się zwykle do nazwy, zna­ku firmowego i ciekawego zestawienia kolorów. Dobrze skomponowane opakowanie charakteryzu­je przede wszystkim zwięzłość i najskuteczniejsza forma podania, a więc jasny i wpadający w oko po­dział płaszczyzn, łatwo zauważalny i łatwo zapada­jący w podświadomość każdego nabywcy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.