Author Archive

KTO REKLAMUJE?

Kto reklamuje budyń lub mączkę dla dzieci, potrzebuje łatwo czy­telnego przedstawienia zarówno w ilustracji, jak i w towarzyszących akcesoriach, np. w reprodukcji  opakowania lub tp. Kto reklamuje np. jakiś prepa­rat wśród lekarzy, może posługiwać się abstrak­cyjnym skrótem, licząc na to, że lekarz odczyta graficzną syntezę dokładnie tak samo jak chemicz­ną formułkę preparatu.Ilustracje wspomagają każdą argumentację teks­tową. Większość ludzi chce otrzymywać oferty ilu­strowane, ponieważ nawet dobry tekst nie przema­wia do ich wyobraźni.Hasło reklamujące, obojętnie czy samodzielne, czy wspomagane i uzupełniane przez ilustrację, wyma­ga nie tylko znakomitej formy językowej, lecz tak­że graficznej

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

RYSUNKOWE OPRACOWANIE

Im dłuższy slogan, tym prostsze po­winno być jego rysunkowe opracowanie, ponieważ zwięzłość zwiększa skuteczność oddziaływania. Długie wiersze wersalikowe lub nagromadzenie dziwnych form literowych utrudniają czytelność. Pisma rysowane kontrastują na ogół dobrze ze składem i przez zmienność górnych i dolnych wy­dłużeń oraz przez ruchliwą linię liter są zawsze pełne napięcia, obojętnie czy stoją pionowo czy też są lekko pochyłe, czy są pisane piórem ostrym czy malowane płaskim pędzlem. Tekst następujący po haśle reklamującym jest naj­częściej apelem emocjonalnym, a więc kontynua­cją wstępu. Z tego względu powinien różnić się wielkością i krojem pisma od tekstu informujące­go.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

SKOMPONOWANIE PROJEKTU

Podczas gdy ilustrowanych czasopism i druków reklamowych nie można sobie wyobrazić bez barw, w gazetowym druku rotacyjnym kolor zaczęto sto­sować dość późno, gdyż napotkano tu duże trud­ności techniczne. W wyniku nacisku reklamującej się gospodarki, aby jedno ogłoszenie odróżniało się od drugiego, zaczęto poszukiwać nowych możliwoś­ci także w tej dziedzinie. Obecnie dzięki postępowi w budowie maszyn rotacyjnych możliwy jest druk dodatkowych kolorów ozdabiających, przed dru­kiem podstawowym lub po nim.  Najprostsze jest takie skomponowanie projektu, aby rzeczy ważne, np. hasło reklamujące, podkreślenie lub ramka drukowane były kolorem dodatkowym.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ZNAKI FIRMWE

Fakt, że coś raz ujrzanego utrwala się lepiej w pa­mięci niż coś raz słyszanego spowodował, że szuka się dla nazwy łatwej do zapamiętania formy wi­zualnej. Znaki firmowe, zarówno literowe jak i obrazowe, nie mogą mylić się ze sobą; powinny na pierwszy rzut oka utkwić w pamięci i zapaść w podświado­mość, aby potem przy określonych skojarzeniach znowu pojawić się w świadomości.Znak firmowy ze swymi różnorodnymi formami wyrazu stał się dzisiaj punktem ciężkości reklamy wizualnej tych przedsiębiorstw, które nazwą gwa­rantują jakość swych produktów. Jest on wizy­tówką instytucji na nowo przekazywaną z każdym przedsięwzięciem firmy; działa w ten sposób inten­sywnie i bezustannie, wypracowując przedsiębior­stwu trwałą pozycję.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

NIESKOMPLIKOWANE ZNAKI

Nawet nieskomplikowane znaki obrazowe, zapożyczone od geome­trycznych form podstawowych będą coraz trudniej zapamiętywalne, jeżeli będą występowały w nad­miernej ilości. Również tak bardzo popularne skróty tym szybciej się zużyją, im więcej podob­nych brzmień pojawi się na rynku. Któż może już dziś rozróżnić wiele skrótów spotykanych na każ­dym kroku w gospodarce, nauce i polityce? BDA, BDG, BDW, BRD, BGB, DDR, GWA, TWA, EWG, ATV, ITA, ATA, IVW, RKW, RGV, AUA, ZAW, BUMA, MiiBA, owe trzy lub cztery litery można wymienić między sobą, lecz przez to nie zyskają one jednoznaczności.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

ZNACZNA LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW

Nie symbolizują już ducha przedsiębiorstwa, nie dają się też powiązać z nowoczesnymi metodami reklamy. Wiele poważ­nych firm wycofało takie przestarzałe znaki z cen­trum swych poczynań reklamowych, zaczęło je sto­sować oszczędniej, a następnie całkiem wycofało z obiegu. Ich miejsce zajął nowy znak lub nazwa. Niektóre firmy przenosiły środek ciężkości rekla­my ze znaku firmy na opakowanie, czyniąc je sta­łym środkiem reklamy, ponieważ występuje on częściej w miejscu sprzedaży, a poza tym potrafi lepiej argumentować.Znaczna liczba przedsiębiorstw nie chcąc rezygno­wać ze znaków firmowych modernizuje je, stop­niowo dostosowując do współczesnych wymagań.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

PLUSY I MINUSY

Tym samym plusy i minusy znaków obra­zowych i literniczych równoważą się. Znak firmowy jako stały element reklamy pozo­stanie zatem przede wszystkim w tych branżach, których towary rozprowadza się stale i szybko, i które muszą wyróżniać się wśród wzrastającej liczby konkurentów. Pociąga to oczywiście za sobą zbyt częste używanie znaku firmowego jako środka reklamy, powodujące zanik powiązania znaku z ja­kością wyrobu. Opracowanie projektu znaku firmowego może być czynnością zespołową tylko w zakresie planowania i wstępnych koncepcji. Nadanie mu ostatecznej formy zależy bowiem wyłącznie od inspiracji arty­stycznej projektującego i umiejętności przedsta­wienia znalezionego rozwiązania w skoncentrowa­nej postaci.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

NAJINTENSYWNIEJSZE REKLAMY

Wizualna część brand image opiera się na nazwie i jej optycznym prze­kładzie w znaku literowym lub obrazowym. Znak fabryczny wiąże ze sobą wszystkie wypowiedzi re­klamowe danego przedsiębiorstwa, a więc przede wszystkim on utrwala oblicze firmy. Dlatego też słusznie pojawia się na blankietach firmowych, opakowaniach, w ogłoszeniach, katalogach, pro­spektach, plakatach i filmach reklamowych, nie może też brakować go na zabudowaniach fabrycz­nych, wozach transportowych, w sklepach i na wszelkiego rodzaju targach. Lecz nawet najintensywniej reklamowany znak firmowy sam nie może powiązać w jedną całość różnorodnych możliwości reklamy

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.

WIELKIE KONCERNY

Wielkie koncerny chemiczne na przykład dostarczają surowce i półfabrykaty od­biorcom zbiorowym, przeciwnie zaś gotowe wyro­by — indywidualnym nabywcom, handlowi, spół­dzielniom, lekarzom i konsumentom wszelkich krę­gów społecznych i różnych krajów. Jednolity styl reklamowy, mający na celu eksponowanie firmy zamiast towaru, nie ma sensu lub nawet — ze względu na niemożność kontrolowania skojarzeń myślowych — jest szkodliwy, jeżeli ta sama firma wytwarza produkty o sprzecznym zastosowaniu, np. leki i trucizny. Miejsce brand image zajmuje tu product image — obraz produktu, lub częściej rodziny produktów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.